MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU MÁ NOVÉHO PREDSEDU

Dňa 15. mája 2021 sa v Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnilo XXVI. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Matice slovenskej v Srbsku. Zasadnutia sa zúčastnili 62. delegáti, predstavitelia 23. miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku. Svojou prítomnosťou toto zasadnutie poctili aj hostia a to: dôstojný biskup SEAVC  v Srbsku pán Jaroslav Javorník,  III. tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade pán Boris Konček, predsedníčka NRSNM pani Libuška Lakatošová, ktorá bola aj predsedníčkou pracovného predsedníctva zasadnutia, podpredsedníčka NRSNM pani Tatiana Vujačićová, predseda Zhromaždenia Obce B. Petrovec pán Ján Jovankovič a zástupca predsedu Zhromaždenia Obce B. Petrovec  pán  Ján Šuľan.

Na úvod zasadnutia sa prihovoril odchádzajúci predseda MSS Ján Brtka, ktorý skrátka zhodnotil činnosť MSS počas jeho mandátneho obdobia. Menovaný navrhol aj pracovné predsedníctvo v zložení: Libuška Lakatošová, predsedajúca, Janko Havran a Vladimír Fekete, členovia pracovného predsedníctva a Zdenka Chalupková, zapisovateľka.  

Nasledovali príhovory hostí, po čom Zhromaždenie MSS schválilo zápisnice z minulých zasadnutí, správu o činnosti MSS za rok 2020, finančnú správu 2020, návrh plánu práce na rok 2021, návrh finančného plánu na rok 2021, správu Inventúrnej komisie MSS, správu Dozornej rady MSS za rok 2020 a návrhy na matičné  hodnosti a uznania za rok 2020.

Prítomným sa predstavil kandidát na predsedu MSS PhDr. et  ThMgr. Branislav Kulík.

Následne bola zvolená Volebná komisia v zložení: Zlatko Šimák z Padiny, Svetlana Zolňanová zo Selenče a Anna Oravcová zo Starej Pazovy.  Po vykonaných tajných voľbách volebná komisia zverejnila výsledky volieb.

Na post predsedu MSS je zvolený PhDr. et ThMgr. Branislav Kulík z Vojlovice-Pančeva.

Za podpredsedov MSS z Báčky zvolení  sú Anna Horvátová z Báčskeho Petrovca a Dr. Juraj Súdi zo Selenče, za podpredsedov MSS z Banátu zvolení sú Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata a Janko Kolárik z Padiny, za podpredsedov zo Sriemu zvolení sú Nataša Kolárová zo Šídu a Janko Havran zo Starej Pazovy a za podpredsedov z Belehradu z ďalšou časťou Srbska zvolení sú Ján Krivák a Zlatko Lenhart, obaja z Belehradu.

Členmi Dozornej rady MSS sa stali Libuša Simendićová zo Starej Pazovy, Rozália Hudecová z Hajdušice, Ondrej Zahorec z Hložian, Ján Hrubík zo Šídu a Pavel Baláž z Kovačice.

Na záver zasadnutia sa novozvolený predseda MSS pán Branislav Kulík poďakoval matičiarom za prejavenú dôveru.