Správy
Pehavá hruška

Vo vydavateľstve Matice slovenskej v Srbsku v edícii Matičné súzvuky vyšiel výber z poetickej tvorby pre deti slovenských autoriek zo Slovenska, Srbska a Rumunska Pehavá hruška, ktorú zostavili Viera Benková a Etela Farkašová. Je to už pita kniha, ktorú táto dvojica zostavila v priebehu šiestich rokov. Pretchádzajúce boli výbery z básnickej, prozaickej, esejickej tvorby pre dospelých a poviedkovej tvorby pre deti. 

"Vzhľadom na dobré prijatie a živý ohlas, aký zaznamenala knižka pre deti Jednozubý úsmev zostavená z kratších poviedok slovenských autoriek zo Slovenska a Dolnej zeme (Maďarska, Rumunska a Srbska) nielen medzi detskými čitateľmi, ale aj v učiteľsých a rodičovských radoch, rozhodli sme sa vydať aj podobne koncipovaný výber z básnickej tvorby pre deti Pehavá hruška. Touto knižkou završujeme sériu knižných výberov, ktoré sme spoločne pripravili v priebehu posledných šiestich rokov", uvádzajú zostavovateľky v predslove knihy.

Takáto antológia, okrem toho, že ponúka prehľad slovenských detských poetiek na Slovensku a v diaspore, môže byť aj doplnkovou literatúrou na základných a stredných školách na Dolnej zemi a na Slovensku.

Redaktorka vydania: Anna Horvátová, prepress Slovenské vydavateľské centrum, jazyková úprava: Anna Horvátová, korigovala: Martina Bartošová, knihu ilustroval: Pavel Koza, za vydavateľa: Ján Brtka, vydala Matica slovesnká v Srbsku, Báčsky Petrovec 2017, vytlačila: tlačiareň ALFA-GRAF NS, náklad: 500 výtlačkov.

 

Čítať celý článok...

 
Stretnutie s Jánom Bačúrom v Kovačici

Dňa 20.02.2018 v Galérii "Babka" v Kovačici od 18,00 do 20,00 hodine sa uskutočnilo stretnutie s Jánom Bačúrom - významným insitným maliarom z Padiny, ktorý 14.02.2018 prijal uznanie za životné dielo od prezidenta Srbska Aleksandra Vučića.

Organizátormi tohto stretnutia boli:

- Pavel Babka, zakladateľ galérie a fondácie "Babka", Kovačica

- Pavel Baláž, zakladateľ Memoriálneho strediska "Dr. Janka Bulíka", Kovačica

- Anna Žolnaj Barca, riaditeľka galérie inzitného umenia, Kovačica

- Mária Kováčová, predsedníčka MOMS Kovačica                             a

- Ján Brtka, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Báčský Petrovec.

 

 

 
Návšteva predsedu Matice slovenskej

Dňa 21.02.2018 v ústredí MSS pobudla matičná delegácia zo Slovenska v čele s novým predsedom JuDr. Mariánom Gešperom. Predsedu Matice slovenskej so spolupracovníkmi: JuDR. Štefanom Martinkovičom (predseda Dozorného výboru Matice slovenskej), Mgr. Martinom Hájnikom (člen Výboru Matice slovenskej, pracovník členského ústredia Matice slovenskej) a Mgr. Michalom Tkáčom (člen Výboru Mladej Matice, delegát na Všeslovanskom zjazde v roku 2017 v Moskve) v Dome MSS Ľudovíta Mišíka prijali: Ján Brtka (predseda MSS), Ján Brna (zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec), Rastislav Surový (čestný predseda MSS) a Vladimír Fekete (podpredseda MSS pre Báčku). Bolo to prvé pracovné stretnutie nového, podmladeného vedenia Matice slovenskej z vedením Matice slovenskej v Srbsku. Hosťom bola predstavená naša matičná práca a jej organizačné zloženie. Tiež, samotná Obec Báčsky Petrovec, ktorej väčšinu obyvateľstva utvárajú Slováci. Hostitelia sa snažili aj otvorene poukázať na niektoré závažné problémy s ktorými v súčasnosti zápasíme na týchto priestoroch v snahe získať podporu z materského štátu.

 

Čítať celý článok...

 
O Z N Á M E N I E

Slovenské národné slávnosti 2018 sa uskutočnia druhý augustový víkend, teda od 10.08. do 12.08.2018.

 
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
Výzva

V  stredu , 14.2.2018 o 17:00 hodine, môžete  povzbudiť hádzanárov Tatranu Prešov, ktorí hrajú zápas SEHA – ligy v Pančeve.

 
Významné aktivity predsedu MSS

08.02.2018– predseda MSS sa stretol s česko-moravskou obchodnou komorou  a obchodnou komorou z Vojvodiny . Stretnutie sa uskutočnilo vo Vláde Vojvodiny, kde sa rokovalo o možnostiach otvárania továrni na území Vojvodiny.

 

09.02.2018– Na návrh predsedu Matice slovenskej v Srbsku česko-moravská obchodná komora navštívila Báčsky Petrovec. Pri návšteve sa rozprávali o možnostiach investovania v oblastiach kde žijú Slováci. Na záver je dohodnuté, že nás  behom nasledovného mesiaca navštívia znovu a už s konkrétnymi návrhmi.

 

10.02.2018– Predseda MSS navštívil Pivnicu, kde sa konal 8. Seminár zborového spevu Nová pieseň, ktorého organizátorom je Komorný zbor Nádeje, lektora Dr. Juraja Súdiho. Predseda MSS sa prítomným  priliehavo prihovoril a podporil podujatie.

Po ukončení semináru predseda MSS Ján Brtka  sa  s predsedníčkou organizačného výboru Komorného zboru Nádeje – pani Milou Mackovou pobavil  o možnostiach obnovenia pivnického MOMS.

 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2017

Čítať celý článok...

 
NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO KONZULA SR NA PÔDE MSS

V rámci oficiálnej návštevy Báčskeho Petrovca RNDr. Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe v pondelok 22. mája 2017 navštívil ústredie Matice slovenskej v Srbsku, kde sa stretol s novým vedením MSS. Na matičnej pôde vzácneho hosťa privítal predseda MSS Ján Brtka, v sprievode podpredsedov MSS Branislava Kulíka a Vladimíra Feketeho.

 
II. ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 22. mája 2017 so začiatkom o 12.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS z Báčky, Branislav Kulík, podpredseda MSS z Banátu, Janko Havran, podpredseda MSS zo Sriemu a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z I. konštitučného zasadnutia Predsedníctvo MSS a predsedovi MSS bola schválená pracovná cesta do Slovenskej republiky. V pokračovaní zasadnutia predseda MSS podal správu o príprave Slovenských národných slávností 2017. Následne sa rokovalo o potrebe poistenia budovy MSS a zamestnancov MSS. Predsedníctvo sa zmienilo o návrhu zmeny Stanov MSS a potrebe zmeny pravidiel o úhradách.

Na záver zasadnutia predseda MSS podal správu o svojich aktivitách zameraných na zabezpečenie finančných prostriedkov pre bežnú činnosť MSS.

 
DELEGÁCIA OBCE BÁČSKY PETROVEC NA NÁVŠTEVE MSS

V utorok 16. mája 2017 predseda MSS Ján Brtka na matičnej pôde  privítal delegáciu obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Obce Srđanom Simićom. Na stretnutí  okrem predsedu obce Srđana Simića boli prítomní aj zástupca predsedu obce Ján Brna a pomocník predsedu obce Srđan Stojanović.  Prítomní rokovali o ďalšej spolupráci Matice slovenskej v Srbsku s Obcou Báčsky Petrovec.

Čítať celý článok...

delegácia Obce Báčsky Petrovec a predstavitelia MSS na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka

 
<< Začiatok < Dozadu 1 3 4 > Koniec >>

Stránka 1 z 4