Správy
Pre boj s pandémiou, Matici slovenskej v Srbsku 20.000 € zo SlovakAid

 

    V utorok 26. mája v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci, novovymenovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Fedor Rosocha slávnostne odovzdal symbolický šek v hodnote 20.000 eur do rúk predsedu MSS Jána Brtku. Finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, a zamerané sú na boj s pandémiou koronavírusu. 

J. E. veľvysalnec SR Fedor Rosocha odovzdáva symbolický šek  predsedovi MSS Jánovi Brtkovi


 

 
JUBILEUM - MARTIN KUKUČÍN

Čítať celý článok...

MARTIN KUKUČÍN (17. máj 1860 – 21. máj 1928)

     Vlastným menom Matej Bencúr, lekár, slovenský spisovateľ, dramatik, publicista, Martin Kukučín je iste najvýznamnejší predstaviteľ slovenského literárneho realizmu. Považujeme ho za zakladateľa modernej slovenskej prózy.

     Matej Bencúr sa narodil v zemianskej rodine v Jasenovej. Vzdelanie získal    na vyššom evanjelickom gymnáziu v Revúcej (1871-1874), Martine a v Banskej Bystrici (1875), gymnázium navštevoval v Kežmarku a dokončil v Šoproni (1884-1885). Jeho žiadosťou bolo študovať teológiu v Bratislave, napokon sa však rozhodol študovať na lekárskej fakulte v Prahe. Po skončení štúdia sa mu nepodarilo zamestnať na Slovensku, takže sa prihlásil na súbeh a miesto obecného lekára dostal na ostrove Brač v dnešnom Chorvátsku. Tam sa aj oženil s Pericou Didolićovou. V roku 1908 odišli do Južnej Ameriky, do Čile, kde tiež pôsobil ako lekár. Stal sa prvým lekárom Medzinárodného Červeného kríža                 v Patagónii. Dodnes je v tam považovaný za veľkého humanistu a ľudomila.

     Vrátili sa na Slovensko, žili potom aj v Chorvátsku, nakrátko zase aj v Južnej Amerike a na jar 1926 sa definitívne vrátili do Chorvátska, kde o dva roky aj umrel. Pochovaný bol dočasne v Záhrebe,          v roku 1928 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Martina,  kde ho pochovali 29. októbra 1928. Jeho manželka umrela 7. augusta 1971 a je spolu s ním pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.

     17. mája si pripomíname 150. výročie jeho narodenia.

     Martin Kukučín svoju literárnu tvorbu začal poviedkou Na hradskej ceste.  Na začiatku písal hlavne poviedky a novely. Tradíciu dedinského románu založil svojím dielom Dom v stráni. Kukučín sa často posmieva nad obyčajným človekom, kritizuje spoločenské pomery, no pre jeho dielo je príznačná najmä viera v človeka, verí v možnosť jeho nápravy.

     Spisovateľ Kukučín bol členom Českej akadémie vied a umení. Jeho diela boli preložené do viacerých jazykov. Niektoré z nich boli zdramatizované a sfilmované.

                                                                                                                                                                       Vladislava Havranová

 
K 200. VÝROČIU NARODENIA

Čítať celý článok...

 

„Ja sladké túžby, túžby po kráse 

spievam peknotou nadšený,

a v tomto duše mojej ohlase

svet môj je celý zavrený;

z výsosti Tatier ona mi svieti,

ona mi z ohňov nebeských letí,

ona mi svety pohýna;

ona mi kýva zo sto životov:

No centrom, živlom, nebom, jednotou

krás mojich moja Marína!” 

 

(úryvok z básnickej skladby MARÍNA)

 

ANDREJ SLÁDKOVIČ (31. marec 1820 – 20. apríl 1872)

 

     Andrej Braxatoris, narodený v Krupine v rodine učiteľa a literáta, žiak krupinskej základnej školy, ako aj krupinského gymnázia, študent banskoštiavnického  a bratislavského Evanjelického lýcea a študent teológie v Halle, je vlastné meno slovenského evanjelického kňaza, známeho slovenského štúrovského básnika, kritika, publicistu a prekladateľa – ANDREJA SLÁDKOVIČA. V rodnej Krupine je po ňom pomenované aj múzeum, gymnázium, ulica a park. 

     Andrej Sládkovič, Andrej Braxatoris-Sládkovič, Ondřej Krasyslav Sládkovič  - sú to všetko jeho pseudonymy. Prvé svoje básne prezentoval v almanachu Nitra. V slovenskej prírode, v slovenskom ľude a v jeho kultúre hľadal krásu a životnú rovnováhu. Patril do štúrovskej generácie básnikov, bol teda pod ich veľkým vplyvom. Vo svojich básňach sa vyjadroval k rôznym životným otázkam a veľkou inšpiráciou boli preň jeho vlastné zážitky a citový život. 

     Najväčšou jeho inšpiráciou boli roky 1839-1840, kedy vyučoval v dome Pavla Pišla  v Banskej Štiavnici a spoznal tu Marínu Pišlovú. Z tej lásky vzniklo jedno z najznámejších diel slovenskej romantickej poézie – básnická skladba Marína, oslava konkrétnej lásky k žene, ale aj k národu. Okrem Maríny, vrcholom jeho básnického diela je aj skladba Detvan

     Okrem poézie a národnobuditeľskej práce, venoval sa aj prekladaniu             z ruštiny, francúzštiny, nemčiny. Zaoberal sa aj publicistikou, písal recenzie a posudky.

      V roku 1847 začal pôsobiť ako evanjelický farár v Hrochoti. Revolúciu 1848-1849 privítal s veľkým nadšením veriac, že ideály slobody, rovnosti a bratstva preniknú do vedomia národov. Následkom toho bol roku 1849 zaistený a vyšetrovaný. Od roku 1856 až do svojej smrti bol evanjelickým farárom         v Radvani nad Hronom. Bol zapisovateľom na Memorandovom zhromaždení v Martine roku 1861, ako aj zakladajúcim členom Matice slovenskej. Na jeho počesť sa od roku 1960 každoročne usporadúva Sládkovičova Radvaň, krajská súťaž v umeleckom prednese. 

     31. marca si pripomíname 200. výročie jeho narodenia. 

 

Vladislava Havranová

 
 
DOČASNÉ OBMEDZENIE CHODU KONZULÁRNEHO ODDELENIA

DOČASNÉ OBMEDZENIE CHODU KONZULÁRNEHO ODDELENIA

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pred šírením vírusového ochorenia COVID – 19
sa od 17. marca 2020 až do odvolania obmedzuje prijímanie osobných podaní konzulárnej agendy v priestoroch konzulárneho úseku Veľvyslanectva SR v Belehrade a to nasledovne:

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O VÍZA a POBYTY JE DOČASNE POZASTAVENÉ.

 
OZNÁMENIE O TERMÍNE SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH SLÁVNOSTÍ 2020

Matica slovenská v Srbsku informuje verejnosť, že sa z technických dôvodov mení termín Slovenských národných slávností 2020.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2020 BUDÚ PREBIEHAŤ V TERMÍNE OD 7. DO 9. AUGUSTA 2020.

 
Európske dimenzie v sociálnej participácii

Čítať celý článok...Čítať celý článok...Čítať celý článok...

 
Európa pre občanov - Boľovčania vo Veňarci

Čítať celý článok...

https://www.youtube.com/watch?v=2o_xzdI0pLI

 http://vanyarcfalu.hu/index.php/vanyarc-palyazatok-menu/vanyarc-palyazatok-europa-a-polgarokert-menu

 

 

 

 
K 170. VÝROČIU NARODENIA
Pavol Országh Hviezdoslav
Vlastným menom Pavol Országh, jeden z najväčších slovenských spisovateľov, básnik,
dramatik, prekladateľ, právnik sa narodil vo Vyšnom Kubíne 2. februára roku 1849 ako tretie
dieťa v schudobnenej rodine zemana, garbiara a roľníka Mikuláša Országa a Terézie, rodenej
Medzihradskej. Mal brata Mikuláša a sestru Máriu.
Základné vzdelanie získal na rodnej Orave – ľudovú školu navštevoval v rodisku a v susedných
obciach Jasenová a Leštiny. Ako žiak dosahoval veľmi dobré študijné výsledky. Pre jeho ďalší,
najmä národný vývin mal veľký význam leštinský učiteľ Adolf Medzihradský, ktorý ho
pripravoval aj na štúdium na maďarskom gymnáziu v Miškovci a upozorňoval na Pavlov
výnimočný talent. Zásluhou tohto učiteľa sa na leštianskej škole učilo aj po slovensky. V roku
1862 sa zapísal do prvého ročníka gymnázia v Miškovci. Obľúbil si diela maďarských básnikov.
Roku 1865 sa vrátil domov na Slovensko a nastúpil na evanjelické lýceum v Kežmarku.
Po ukončení štúdií sa presťahoval do Prešova a tu študoval na Právnickej akadémii. Mladý
advokát sa vrátil na rodnú Oravu, kde prežil všetky svoje tvorivé roky. Tu sa aj oženil s Ilonou
Novákovou, dcérou miestneho evanjelického seniora.
Jeho literárne začiatky neboli nijako jednoduché. Ešte počas štúdií začal písať prvé básne
v maďarčine a nemčine, ktoré mali úspech u jeho učiteľov a taktiež s nimi získaval i rôzne ceny.
Svoju prvotinu  Básnické prviesenky (1868), vydal pod pseudonymom Jozef
Zbranský. Jednoslovný pseudonym Hviezdoslav použil prvýkrát v roku 1877 
v básnickom nekrológu za zosnulým Viliamom Pauliny-Tóthom, a dôrazne ho používal
na podpisovanie svojich diel až do konca svojho života. Vo svojej tvorbe nadviazal
na tvorbu slovenských básnikov, najmä na tvorbu Andreja Sládkoviča.  V oblasti drámy sa
pokúšal kombinovať verš s prozaickou vetou. Na jeho dramatickú tvorbu mali vplyv diela
Williama Shakespeara a Friedricha Schillera. Samostatný okruh v jeho diele tvorí tzv. biblická
epika, spoločensky a filozoficky aktualizujúca biblické námety. Po roku 1900 dominujú v jeho
tvorbe kratšie útvary – balady, historická epika a básne s ľúbostnou tematikou.
Počas najtemnejších rokov slovenského literárneho života Matica Slovenská udržiavala
slovenskú literatúru nažive. Antislovenská politika Maďarov násilne zatvorila dvere Matice a
roku 1875 zhabala jej majetok. Avšak, roku 1919, po vytvorení Československa  bola opäť
otvorená a práve Hviezdoslav bol menovaný jej novou hlavou. Pod jeho inšpirovaným vedením
sa Matica rozširovala a rástla. Roku 1919 na Karlovej univerzite v Prahe ho poctili čestným
doktorátom filozofie (PhDr. h. c.).
Hviezdoslav je jednou z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry 
na sklonku 19. a na začiatku 20. storočia a oprávnene ho zaraďujeme k najvýznamnejším zjavom
celej slovenskej literatúry. Umrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne vo veku 72 rokov.
Čítať celý článok...
 
Minulý týždeň v Pivnici

Minulý týždeň v Pivnici odovzdali učebné pomôcky pre vyučovanie slovenského jazyka na ZŠ 15. októbra. Odovzdala ich PaedDr. Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM a prebral ich riaditeľ školy Patrik Malina.

Čítať celý článok...

 
Bohatá sobota za nami

V Aradáči 20. októbra 2018 do použitia odovzdali zrekonštruovanú budovu Slovenského národného domu. V Hložanoch sa konali zemiakové hody. V Laliti oslavovali 70 rokov KUS Štefánik. Krásne podujatia a krásne príležitosti, ktorých sa zúčastnili aj kandidáti z volebnej listiny Matica Slovenská v Srbsku, Libuška Lakatošová, nositeľka listiny ale aj Branislav Kulík, Svetlana Zolňanova, Viera Miškovicová, Danica Vŕbová, Jaroslav Múdry.

 

Čítať celý článok...

 

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 

Čítať celý článok...

 
Učebníce a učebné pomôcky

Dobrá prax rozdeľovania učebníc a učebných pomôcok pre vyučovanie slovenského jazyka pokračuje. 17. októbra Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM navštívila Starú Pazovu, tamojšiu základnú školu a gymnázium a Slankamenské Vinohrady. V tejto akcii sa jej pripojili Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa a nositeľka matičnej listiny, tiež členka pracovnej skupiny pre práva nacionálnych menšín Republikového zhromaždenia, ako aj kandidáti na matičnej listine Janko Havran, riaditeľ staropazovskej základnej školy h. J. Čmelíka a Boris Babík, operný spevák.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6