Správy
Návšteva delegácie zo Slovenskej republiky

Dňa 19.02.2018 Maticu slovenskú v Srbsku navštívila delegácia zo Slovenskej republiky z Bratislavy na čele s viceprimátorkou mesta Bratislava MUDr. Ivetou Plšekovou, riaditeľom Múzea dopravy Ing. Ernestom Huškom a Vladom Dolinaym učiteľom a predstaviteľom krajanského a komunitného centra Kalab z Bratislavy za sprievodu čestného predsedu MSS Rastislava Surového. Delegáciu srdečne privítal predseda MSS Ján Brtka.             

Čítať celý článok...                               

 

 
Výzva

V  stredu , 14.2.2018 o 17:00 hodine, môžete  povzbudiť hádzanárov Tatranu Prešov, ktorí hrajú zápas SEHA – ligy v Pančeve.

 
Významné aktivity predsedu MSS

08.02.2018– predseda MSS sa stretol s česko-moravskou obchodnou komorou  a obchodnou komorou z Vojvodiny . Stretnutie sa uskutočnilo vo Vláde Vojvodiny, kde sa rokovalo o možnostiach otvárania továrni na území Vojvodiny.

 

09.02.2018– Na návrh predsedu Matice slovenskej v Srbsku česko-moravská obchodná komora navštívila Báčsky Petrovec. Pri návšteve sa rozprávali o možnostiach investovania v oblastiach kde žijú Slováci. Na záver je dohodnuté, že nás  behom nasledovného mesiaca navštívia znovu a už s konkrétnymi návrhmi.

 

10.02.2018– Predseda MSS navštívil Pivnicu, kde sa konal 8. Seminár zborového spevu Nová pieseň, ktorého organizátorom je Komorný zbor Nádeje, lektora Dr. Juraja Súdiho. Predseda MSS sa prítomným  priliehavo prihovoril a podporil podujatie.

Po ukončení semináru predseda MSS Ján Brtka  sa  s predsedníčkou organizačného výboru Komorného zboru Nádeje – pani Milou Mackovou pobavil  o možnostiach obnovenia pivnického MOMS.

 
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ SLÁVNOSTI 2017

Čítať celý článok...

 
NÁVŠTEVA GENERÁLNEHO KONZULA SR NA PÔDE MSS

V rámci oficiálnej návštevy Báčskeho Petrovca RNDr. Igor Furdík, generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe v pondelok 22. mája 2017 navštívil ústredie Matice slovenskej v Srbsku, kde sa stretol s novým vedením MSS. Na matičnej pôde vzácneho hosťa privítal predseda MSS Ján Brtka, v sprievode podpredsedov MSS Branislava Kulíka a Vladimíra Feketeho.

 
II. ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 22. mája 2017 so začiatkom o 12.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS z Báčky, Branislav Kulík, podpredseda MSS z Banátu, Janko Havran, podpredseda MSS zo Sriemu a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z I. konštitučného zasadnutia Predsedníctvo MSS a predsedovi MSS bola schválená pracovná cesta do Slovenskej republiky. V pokračovaní zasadnutia predseda MSS podal správu o príprave Slovenských národných slávností 2017. Následne sa rokovalo o potrebe poistenia budovy MSS a zamestnancov MSS. Predsedníctvo sa zmienilo o návrhu zmeny Stanov MSS a potrebe zmeny pravidiel o úhradách.

Na záver zasadnutia predseda MSS podal správu o svojich aktivitách zameraných na zabezpečenie finančných prostriedkov pre bežnú činnosť MSS.

 
DELEGÁCIA OBCE BÁČSKY PETROVEC NA NÁVŠTEVE MSS

V utorok 16. mája 2017 predseda MSS Ján Brtka na matičnej pôde  privítal delegáciu obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Obce Srđanom Simićom. Na stretnutí  okrem predsedu obce Srđana Simića boli prítomní aj zástupca predsedu obce Ján Brna a pomocník predsedu obce Srđan Stojanović.  Prítomní rokovali o ďalšej spolupráci Matice slovenskej v Srbsku s Obcou Báčsky Petrovec.

Čítať celý článok...

delegácia Obce Báčsky Petrovec a predstavitelia MSS na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka

 
I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE DOZORNEJ RADY MSS

Prvé konštitučné zasadnutie Dozornej rady MSS sa uskutočnilo 8. mája 2017 roku so začiatkom o 13.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Zasadnutia sa zúčastnili nasledujúci novozvolení členovia Dozornej rady MSS: Jarmila Pálenkášová z Báčskeho Petrovca, Michal Štranka z Kysáča, Željko Čapeľa z Dobanoviec, Janko Bagľaš z Aradáča a Pavel Baláž z Kovačice. Okrem členov Dozornej rady MSS zasadnutia sa zúčastnil zástupca člena Dozornej rady MSS Ján Kolár z Báčskeho Petrovca.

Na úvod sa všetkým prihovoril bývalý predseda Dozornej rady MSS Michal Šranka, ktorý vyzval prítomných aby si najprv zvolili predsedu Dozornej rady MSS a potom pokračovali v rokovaní. Jarmila Pálenkášová za predsedu Dozornej rady MSS navrhla Michala Šranku, ktorý podľa jej názoru pozná matičnú problematiku. Keďže iných návrhov nebolo, za predsedu Dozornej rady MSS jednohlasne bol schválený Michal Šranka.

Na zasadnutí sa najprv rokovalo o liste, ktorý Ján Guba e-mailom zaslal na ústredie MSS 2. mája 2017 a adresoval ho Dozornej rade MSS a Legislatívnej komisii MSS. V liste uviedol, že boli neoprávnene zneužité jeho meno a MOMS Pivnica na volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS. Témou diskusie bola i sťažnosť Ľudmily Berédiovej Stupavskej na výsledky volieb na matičné funkcie. V pokračovaní sa diskutovalo o voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2018. Na záver sa nastolila otázka neúčelového používania finančného daru, ktorý poskytol Matici slovenskej v Srbsku Ľudovít Mišík z Ružomberku.

Na základe diskusie Dozorná rada MSS vyniesla nasledovné

Uznesenie

1.      Voľby na matičné funkcie sa uskutočnili na základe uznesení Správnej rady MSS a Zhromaždenia MSS. Nedopatrení síce bolo, ale tie neovplyvnili výsledky volieb.

2.      Dozorná rada MSS navrhuje, aby Legislatívna komisia MSS vypracovala návrh zmeny Stanov MSS preto, lebo platné Stanovy MSS obsahujú veľa nedopovedaných vecí a je v nich mnoho kontradiktórnych článkov a odsekov.

3.      Dozorná rada MSS opakovane navrhuje, aby Správna rada MSS rozhodla či sa Matica bude zúčastňovať volieb do NRSNM. Ak rozhodnutie bude kladné, Dozorná rada MSS opakovane navrhuje Správnej rade MSS, aby Legislatívnu komisiu MSS  poverila úlohou vypracovať jasné a zrozumiteľné pravidlá o voľbách do NRSNM.  

4.      Dozorná rada MSS vykoná na prvom nasledujúcom zasadnutí analýzu finančného hospodárenia MSS a činnosti  MSS za posledných osem rokov (od roku 2009 do 2017).

Čítať celý článok...

           

 

 

 
STRETNUTIE PREDSEDOV MSS/MSJ

Dňa 8. mája 2017 na pozvanie novozvoleného predsedu MSS Jána Brtku ústredie MSS navštívili bývalí predsedovia MSS: Michal Spevák z Báčskeho Petrovca, Rastislav Surový z Kysáča, Dr. Ján Babiak z Kulpína a Branislav Slivka z Báčskej Palanky.

Čítať celý článok...

aktuálne vedenie MSS a bývalí predsedovia MSS/MSJ

 
I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 8. mája 2017 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo prvé konštitučné zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Jaroslav Čiep podpredseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS, Branislav Kulík, podpredseda MSS, Nataša Kolárová podpredsedníčka MSS Janko Havran, podpredseda MSS a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS. Zasadnutia sa nezúčastnila Jarmila Hromčíková, podpredsedníčka MSS, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila.

Na zasadnutí predseda MSS Ján Brtka, na základe článku 53 odsek 2 Stanov MSS, za podpredsedu MSS z Banátu a zároveň aj za zástupcu predsedu MSS zvolil Branislava Kulíka z Vojlovice, za podpredsedu MSS z Báčky Vladimíra Feketeho z Báčskej Palanky a za podpredsedu MSS zo Sriemu Janka Havrana zo Starej Pazovy.

Predsedníctvo MSS na tomto zasadnutí rokovalo o prípravách na Slovenské národné slávnosti 2017, navrhovalo predsedov matičných komisií a zmienilo sa o potrebe zmeny Stanov MSS.

 

 
VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE MSS

Dňa 29. apríla 2017 so začiatkom o 13.00 hodine sa v zasadacej sieni obce Báčsky Petrovec uskutočnilo XXII. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Zhromaždenia MSS.

Na zasadnutí boli prítomní delegáti 27 MOMS, ako i hostia, ktorých privítala doterajšia predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Osobitnými príhovormi prítomných oslovili Igor Vencel, zástupca vedúcej Veľvyslanectva SR v Belehrade, Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Augustín Lang, predstaviteľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Na zasadnutí bol privítaný aj pokrajinský poslanec Pavel Surový.

Zasadnutie viedlo pracovné predsedníctvo v zložení: Katarína Rašetová (predsedníčka), Libuška Lakatošová, Pavel Baláž (členovia) a Zdenka Chalupková (zapisovateľka).

Po dlhšej a konfúznej diskusii určení bol počet delegátov, ktorí majú právo voliť. Následne bola zvolená volebná komisie v zložení: Anna Balážová z MOMS Stará Pazova (predsedníčka), Mária Andrášiková z MOMS Báčsky Petrovec a Zlatko Šimák z MOMS Padina (členovia).  V pokračovaní boli prečítané listy prof. Dr. Jána Kišgeciho, že odstupuje z kandidatúry na funkciu predsedu MSS a Pavla Surového, že odstupuje z kandidatúry na funkciu podpredsedu MSS z Báčky.

Nasledovali príhovory s prezentáciou vlastného programu kandidátov na predsedu MSS: Jána Brtku a Ľudmily Berediovej-Stupavskej.

Pokiaľ volebná komisia pripravila volebné lístky prítomní prerokovali a schválili zápisnicu z minulého zasadnutia Zhromaždenia MSS, správu o činnosti MSS za rok 2016, finančnú správu MSS 2016, zápisnicu Dozornej rady MSS za rok 2016 a správu Inventárnej komisie MSS za rok 2016.

Potom sa pristúpilo k voľbám a hlasovalo sa tajne. Pripravených bolo 87 lístkov, hlasovalo 81 matičných delegátov.

Vďaka získaným hlasom predsedom MSS v ďalšom štvorročnom mandátnom období sa stal Ján Brtka z Báčskeho Petrovca. Za podpredsedov MSS zvolení boli: z Báčky Jaroslav Čiep (Báčsky Petrovec) a Vladimír Fekete (Báčska Palanka), z Banátu Branislav Kulík (Vojloviaca) a Jarmila Hromčíková (Biele Blato), zo Sriemu Janko Havran (Stará Pazova) a Nataša Kolárová (Šíd). Členmi Dozornej rady MSS sa stali: Željko Čapeľa (Dobanovce), Pavel Baláž (Kovačica), Michal Šranka (Kysáč), Jarmila Pálenkášová (Báčsky Petrovec) a Janko Bagľaš (Aradáč). Za náhradníkov členov Dozornej rady MSS zvolení boli: Pavel Kukučka (Boľovce), Miroslav Pap (Stará Pazova), Ján Kolár (Báčsky Petrovec), Ján Krivák (Belehrad) a Ján Meleg (Báčsky Petrovec).

Členovia Zhromaždenia potom schválili uznesenie o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2016. Uznania budú udelené na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS a Medzinárodnom stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností.

Hodnosť čestného člena Matice bude udelená Kataríne Melegovej-Melichovej z Báčskeho Petrovca.

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici bude udelené: Jánovi Brtkovi z Báčskeho Petrovca, Želmíre Legíňovej z Báčskeho Petrovca, Marke Fružovej z Bieleho Blata, Ilone Damjanovej z Bieleho Blata, Martinovi Kováčovi z Báčskej Palanke, Ondrejovi Majerskému z Báčskej Palanke, Jurajovi Belánimu z Báčskej Palanke, Michalovi Petržľanovi z Čelareva, Miroslavovi Petržľanovi z Čelareva a Dušanovi Kerešovi z Padiny,

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry bude udelené: Zuzane Obšustovej z Aradáča, Dr. Jarmile Hodoličovej z Báčskeho Petrovca, Ondrejovi Korošovi z Báčskeho Petrovca, Pavlovi Turanovi z Báčskeho Petrovca, Anne Lačokovej z Báčskeho Petrovca, Márii Vrankovej-Stracinskej z Báčskeho Petrovca, Márii Štajferovej z Hložian, Márii Galasovej z Padiny a Tatiane Mandáčovej zo Selenče

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií bude udelené: Daniele Legíňovej-Sabovej z Báčskeho Petrovca, Kultúrno umeleckému spolku Vladimíra Mičátka z Kysáča, Galérii Slovenského národného domu z Kysáča a Zuzane Kotvášovej z Padiny.

Ďakovný diplom bude udelený: Dobrovoľnému hasičskému spolku z Aradáča, KC Divadelnej sekcii Branislava Vjerga z Aradáča, Združeniu EKOS z Hložian, Márii Petríkovej z Kysáča, Jánovi Pálikovi ml. z Kysáča, Andrejovi Berédimu (posthumne) z Kysáča, Ivanovi Ferkovi (posthumne) z Kysáča, podniku Pokrok z Padiny a Oltárnemu krúžku žien cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi z Vojlovici.

Plaketa Dr. Janka Bulíka bude udelená Stevanovi Nakićovi z Báčskeho Petrovca.

Záverom zasadnutia odzneli príhovory nového predsedu MSS Jána Brtku a doterajšej predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

 

                                                                                         

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 6