• Dome Matici slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka
  • image
  • image
  • image
II. ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 22. mája 2017 so začiatkom o 12.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS z Báčky, Branislav Kulík, podpredseda MSS z Banátu, Janko Havran, podpredseda MSS zo Sriemu a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z I. konštitučného zasadnutia Predsedníctvo MSS a predsedovi MSS bola schválená pracovná cesta do Slovenskej republiky. V pokračovaní zasadnutia predseda MSS podal správu o príprave Slovenských národných slávností 2017. Následne sa rokovalo o potrebe poistenia budovy MSS a zamestnancov MSS. Predsedníctvo sa zmienilo o návrhu zmeny Stanov MSS a potrebe zmeny pravidiel o úhradách.

Na záver zasadnutia predseda MSS podal správu o svojich aktivitách zameraných na zabezpečenie finančných prostriedkov pre bežnú činnosť MSS.

 
DELEGÁCIA OBCE BÁČSKY PETROVEC NA NÁVŠTEVE MSS

V utorok 16. mája 2017 predseda MSS Ján Brtka na matičnej pôde  privítal delegáciu obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Obce Srđanom Simićom. Na stretnutí  okrem predsedu obce Srđana Simića boli prítomní aj zástupca predsedu obce Ján Brna a pomocník predsedu obce Srđan Stojanović.  Prítomní rokovali o ďalšej spolupráci Matice slovenskej v Srbsku s Obcou Báčsky Petrovec.

Čítať celý článok...

delegácia Obce Báčsky Petrovec a predstavitelia MSS na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka

 
I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE DOZORNEJ RADY MSS

Prvé konštitučné zasadnutie Dozornej rady MSS sa uskutočnilo 8. mája 2017 roku so začiatkom o 13.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Zasadnutia sa zúčastnili nasledujúci novozvolení členovia Dozornej rady MSS: Jarmila Pálenkášová z Báčskeho Petrovca, Michal Štranka z Kysáča, Željko Čapeľa z Dobanoviec, Janko Bagľaš z Aradáča a Pavel Baláž z Kovačice. Okrem členov Dozornej rady MSS zasadnutia sa zúčastnil zástupca člena Dozornej rady MSS Ján Kolár z Báčskeho Petrovca.

Na úvod sa všetkým prihovoril bývalý predseda Dozornej rady MSS Michal Šranka, ktorý vyzval prítomných aby si najprv zvolili predsedu Dozornej rady MSS a potom pokračovali v rokovaní. Jarmila Pálenkášová za predsedu Dozornej rady MSS navrhla Michala Šranku, ktorý podľa jej názoru pozná matičnú problematiku. Keďže iných návrhov nebolo, za predsedu Dozornej rady MSS jednohlasne bol schválený Michal Šranka.

Na zasadnutí sa najprv rokovalo o liste, ktorý Ján Guba e-mailom zaslal na ústredie MSS 2. mája 2017 a adresoval ho Dozornej rade MSS a Legislatívnej komisii MSS. V liste uviedol, že boli neoprávnene zneužité jeho meno a MOMS Pivnica na volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS. Témou diskusie bola i sťažnosť Ľudmily Berédiovej Stupavskej na výsledky volieb na matičné funkcie. V pokračovaní sa diskutovalo o voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2018. Na záver sa nastolila otázka neúčelového používania finančného daru, ktorý poskytol Matici slovenskej v Srbsku Ľudovít Mišík z Ružomberku.

Na základe diskusie Dozorná rada MSS vyniesla nasledovné

Uznesenie

1.      Voľby na matičné funkcie sa uskutočnili na základe uznesení Správnej rady MSS a Zhromaždenia MSS. Nedopatrení síce bolo, ale tie neovplyvnili výsledky volieb.

2.      Dozorná rada MSS navrhuje, aby Legislatívna komisia MSS vypracovala návrh zmeny Stanov MSS preto, lebo platné Stanovy MSS obsahujú veľa nedopovedaných vecí a je v nich mnoho kontradiktórnych článkov a odsekov.

3.      Dozorná rada MSS opakovane navrhuje, aby Správna rada MSS rozhodla či sa Matica bude zúčastňovať volieb do NRSNM. Ak rozhodnutie bude kladné, Dozorná rada MSS opakovane navrhuje Správnej rade MSS, aby Legislatívnu komisiu MSS  poverila úlohou vypracovať jasné a zrozumiteľné pravidlá o voľbách do NRSNM.  

4.      Dozorná rada MSS vykoná na prvom nasledujúcom zasadnutí analýzu finančného hospodárenia MSS a činnosti  MSS za posledných osem rokov (od roku 2009 do 2017).

Čítať celý článok...

           

 

 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí